سود و ضرر

سود و ضرر پذیرفته شده چیست؟ (Realized Profit and Loss)

فهرست مطالب

تعریف

با مقایسه قیمت دو تراکنش متوالی یک کوین می‌توان پی‌برد که این کوین در سود فروخته شده است یا در ضرر. از عنوان سود و ضرر پذیرفته‌شده (Realized) زمانی استفاده می‌شود که دو تراکنش متوالی بررسی شده باشد و از عنوان پذیرفته‌‌نشده (UnRealized) زمانی استفاده می‌شود که قیمت آخرین تراکنش  با قیمت فعلی بازار مقایسه شود. به بیان ساده‌تر پذیرفته‌شده به معنی سودی یا ضرری که کسب شده و پذیرفته‌نشده به معنی سود یا ضرر فعلی معامله‌ است که هنوز کسب نشده است.

نحوه استفاده

با توجه به تعاریف بالا شاخص سود پذیرفته‌شده (Realized Profit) بیانگر زمانی است که قیمت تراکنش قبلی نسبت به تراکنش فعلی پایین‌تر بوده باشد.  در صورتی که  قیمت تراکنش قبلی با‌لاتر از تراکنش فعلی باشد شاخص ضرر پذیرفته‌شده (Realized Loss) تعریف می‌شود. نمودار مربوط به این دو شاخص را می‌تواند به دو صورت بررسی کرد:

  • جداگانه

سود و ضرر پذیرفته شده

همان طور که مشاهده می‌شود در فاز صعودی بازار سود پذیرفته‌شده در حال افزایش است و فعالین بازار که در قیمت‌های پایین‌تر خرید داشته‌اند سود می‌کنند و با افزایش قیمت، میزان سود آن‌ها نیز بیشتر می‌شود.

بعد از رسیدن قیمت به قله و شروع نزول قیمت،  مقدار ضرر پذیرفته‌شده افزایش می‌یابد و افرادی که کوین خود رو در سقف قیمتی خریداری کرده بودند با ناامید شدن از صعود و یرای جلوگیری از ضرر بیشتر اقدام به فروش در ضرر می‌کنند.

در نتیجه  با صعود قیمت شاهد افزایش سود پذیرفته‌شده و در شروع نزول‌ها و نقاط تسلیم شدن فعالین بازار، شاهد افزایش ضرر پذیرفته‌شده هستیم.

  • ترکیب هر دو

سود و ضرر پذیرفته شده باهم

با هدف به دست آوردن دید کلی‌تری از رفتار فروشندگان، می‌توانیم این دو شاخص را باهم ترکیب کنیم و به صورت سود یا ضرر خالص پذیرفته‌شده، نمودار را مشاهده کنیم.

اگر میزان سود پذیرفته‌شده بیشتر از ضرر باشد نمودار سبز و اگر میزان ضرر پذیرفته شده بیشتر از سود باشد نمودار قرمز خواهد بود.

جمع‌بندی

رفتار بازار را می­توان براساس سود یا ضرری فعالین در حال پذیرش آن هستند تحلیل نمود. در آنچین سود و ضرر اختلاف قیمت بین تراکنش‌های متوالی تعریف می‌شود و برای بررسی مقدار کلی آنها می­توانیم از شاخص‌های Realized Profit and Loss استقاده کنیم.

روز کوین (Coin Days Destroyed (CDD))

فهرست مطالب تعریف با مقایسه قیمت دو تراکنش متوالی یک کوین می‌توان پی‌برد که این کوین در سود فروخته شده است یا در ضرر. از عنوان سود و ضرر پذیرفته‌شده (Realized) زمانی استفاده می‌شود که دو تراکنش متوالی بررسی شده باشد و از عنوان پذیرفته‌‌نشده (UnRealized) زمانی استفاده می‌شود که قیمت آخرین تراکنش  با قیمت …

اندیکاتور SOPR چیست؟ (Spent Output Profit Ratio)

فهرست مطالب تعریف با مقایسه قیمت دو تراکنش متوالی یک کوین می‌توان پی‌برد که این کوین در سود فروخته شده است یا در ضرر. از عنوان سود و ضرر پذیرفته‌شده (Realized) زمانی استفاده می‌شود که دو تراکنش متوالی بررسی شده باشد و از عنوان پذیرفته‌‌نشده (UnRealized) زمانی استفاده می‌شود که قیمت آخرین تراکنش  با قیمت …